Dodo Naima Erfolge:

15 Ausstellung: 1x vv 3, 1x vv, 5x SG, 1x V, 1x V1, 3x V2, 1x V3, 2x V4